Your browser does not support JavaScript!
網站導覽
1 . 系所簡介
      1-1 . 緒言
      1-2 . 學校簡介篇
      1-3 . 系所簡介篇
      1-4 . 教育與學習篇
      1-5 . 校園生活篇
      1-6 . 資科榮譽榜
      1-7 . 教學設備篇
2 . 最新消息
3 . 系所師資
      3-1 . 專任師資
      3-2 . 兼任師資
      3-3 . 行政人員
4 . 課程資訊
      4-1 . 課程手冊及修課須知
      4-2 . 課程架構(學士班)
      4-3 . 課程架構(碩士班)
5 . 學生論文
      5-1 . 104碩士論文
      5-2 . 103碩士論文
      5-3 . 102碩士論文
      5-4 . 101碩士論文
      5-5 . 104學生論文
            5-5-1 . 大學部專題
6 . 資訊專題
      6-1 . 相關表格下載
      6-2 . 臺北市立大學資訊科學系資訊專題師長研究方向暨題目
7 . 招生資訊
      7-1 . 歷屆試題
      7-2 . 大學部
      7-3 . 碩士班
      7-4 . 在職碩士班
8 . 演講專區
      8-1 . 105學年度第1學期
9 . 下載專區
      9-1 . 常用表單
      9-2 . 學士班
      9-3 . 碩士班
      9-4 . 在職專班
10 . 研討會&活動
      10-1 . 校內
      10-2 . 校外
      10-3 . 活動花絮(圖片)
11 . 學術成果
      11-1 . 期刊論文
      11-2 . 研討會論文
      11-3 . 參與活動
      11-4 . 專書
      11-5 . 專案計畫
      11-6 . 榮譽獎項
12 . 規章辦法
13 . 本系工作站
14 . 獎學金專區
15 . 各項會議紀錄
      15-1 . 系務會議紀錄
      15-2 . 系課程委員會議紀錄
      15-3 . 系教師評審委員會議紀錄